ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 มิถุนายน 2563

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้อันเชิญพระบรมราชโองการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการฯ (ภาพถ่ายจาก...ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

คลังภาพกิจกรรม...