ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา

14 พฤษภาคม 2563

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อ.สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผอ.สำนักงานคณบดี, อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.ดร.เยาวินตย์ ธาราฉาย, ผศ.อัจฉรี เหมสันต์, อ.พรทิพย์ จันทร์ราช และนายธวัชชัย มานิตย์ เป็นตัวแทนบุคลากรคณะ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ วัดแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

คลังภาพกิจกรรม...