ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

กิจกรรมต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

กิจกรรมต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

2 มีนาคม 2563

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม และในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

คลังภาพกิจกรรม...