ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562

13 ธันวาคม 2562

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันหารือในประเด็นของเกณฑ์การประเมินภาระงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

คลังภาพกิจกรรม...