ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[บริการวิชาการแก่สังคม]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”

18 พฤศจิกายน 2562

        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา ออกแบบวางผังแม่บทพุทธอุทยานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงจังหวัดน่าน 2) โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังภาพกิจกรรม...