ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

20 มกราคม 2564

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย,อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดี และ นายธวัชชัย มานิตย์ รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์อาวุโสของคณะ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ขอคำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564

คลังภาพกิจกรรม...