ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[วิชาการและงานวิจัย]

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

18 พฤศจิกายน 2563

        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาจากสภาสถาปนิก เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่

คลังภาพกิจกรรม...