ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

วาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

5 พฤศจิกายน 2563

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมการเสวนา "พี่เก่าเล่าเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม นับเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีความรักและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการจากองค์กรภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขตสกุล ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งให้เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณอดุลย์ เหรัญญะ อดีตกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา, คุณอนุชิต คงสุพานิช, อาจารย์วุฒิ ชพานนท์, คุณทวี ตันหลี, อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำ, คุณสุเทพ กาญบุตร, ผู้แทนจากศิษย์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

คลังภาพกิจกรรม...