ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

โครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day

โครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day

31 ตุลาคม 2563

        เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University กิจกรรม : Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีของการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่หน้าป้ายคณะ พื้นที่ภายในคณะ และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัย

คลังภาพกิจกรรม...