ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ เนื่องในวัน

พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ เนื่องในวัน "ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย"

30 ตุลาคม 2563

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครั้งตัวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังภาพกิจกรรม...